Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Απόφαση ακαδημαϊκής συνέλευσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ _5_ ΤΗΣ 17 ΜΑΙ 22