Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Νομοθετικό Πλαίσιο

Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ

N. 3374/2005(ΦΕΚ Α’ 189/2005) <<Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς, Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος>>

Π.Δ. 14/2017 (ΦΕΚ Α’28/2017) <<Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων>>

3187/2003(ΦΕΚ Α’233/2003) <<Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)>>

Π.Δ. 50/2018 (ΦΕΚ Α’92/2018) <<Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων>>

N. 3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167/2010) <<Ένοπλες Δυνάμεις: Υπηρεσιακή Εξέλιξη – Ιεραρχία, Στρατολογία. Στρατιωτικές Σχολές κλπ.>>