Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διαδικασίες Εισαγωγής

 

Εισαγωγή Ευελπίδων – Προκαταρκτικές Εξετάσεις

 

     Η εισαγωγή στη ΣΣΕ γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κάθε ακαδημαϊκό έτος, κατά την κείμενη νομοθεσία.

     Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην ΣΣΕ καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων  και Οικονομικών.

     Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων στη ΣΣΕ είναι οι υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες αποσκοπούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων ώστε να φοιτήσουν επιτυχώς στη ΣΣΕ και να ασκήσουν το επάγγελμα του στρατιωτικού, ως μόνιμα στελέχη, σύμφωνα με το πρότυπο του Αξιωματικού του ΣΞ.

     Στην αρχή κάθε έτους, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης εκδίδει εγκύκλιο διαταγή με την οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες των προκαταρκτικών εξετάσεων , καθώς επίσης και την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών στην Σχολή. Η εγκύκλιος διαταγή κοινοποιείται στις αρχές και τα λύκεια όλης της χώρας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής.

     Οι ΠΚΕ συμπεριλαμβάνουν την Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλόλητας (Ψυχοτεχνική Δοκιμασία), την Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) και την Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία). Οι αποτυχόντες των ΠΚΕ αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής για την κατάρτιση του τελικού πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων) που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

     Οι ΠΚΕ διεξάγονται κατά σειρά, δηλαδή, Ψυχοτεχνική Δοκιμασία, Υγειονομική Εξέταση και Αθλητική Δοκιμασία. Οι υποψήφιοι κρίνονται ως κατάλληλοι ή ακατάλληλοι. Οι κριθέντες ως ακατάλληλοι αποκλείονται της συμμετοχής στην επόμενη εξέταση ή δοκιμασία. Κατά τον ίδιο τρόπο αποκλείονται επίσης οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται τις ημέρες και ώρες που ορίστηκαν για να υποβληθούν σε κάποια από τις δοκιμασίες – εξετάσεις ή τις διακόπτουν για οποιονδήποτε λόγο.

Προσόντα και Κωλύματα Υποψηφίων

     Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ, οι υποψήφιοι θα πρέπει ναι διαθέτουν τα εξής προσόντα:

     α.    Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν όταν εισαχθούν, σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

     β.    Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις για την κρίση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού γενικά (Π.Δ.11/2014, ΦΕΚ Α’ 17).

     γ.    Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και να μην συμπληρώνουν το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταμένης θητείας και Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν συμπληρώνουν το εικοστό τρίτο (23ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός.

     δ.    Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.

     ε.     Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χώρας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον «ΚΟΣΜΙΑ».

     στ.  Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 207 μέχρι 211, 216 μέχρι 218, 222, 224, 229, 235, 236, 336 μέχρι 351, 363, 372 μέχρι 378, 385 μέχρι 389 του Ποινικού Κώδικα ή για έγκλημα λιποταξίας ή ανυποταξίας, ούτε να διώκονται για κάποιο από αυτά.

     ζ.     Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

     η.    Να μην έχουν αποβληθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή για λόγους στρατιωτικής ανεπάρκειας.

     θ.    Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων.

     Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της Σχολής, στα τηλέφωνα: 210 8904127, 210 8904093, 210 8904026, 210 8970223.