Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Αξιολόγηση – Πιστοποίηση ΣΣΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ/ΣΣΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΔΠ ΤΗΣ ΣΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΣΕ


Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΣΣΕ

Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΜΟΔΙΠ

N. 3374/2005(ΦΕΚ Α’ 189/2005) «Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς, Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος»

Π.Δ. 14/2017 (ΦΕΚ Α’28/2017)«Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

3187/2003(ΦΕΚ Α’233/2003) «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)»

Π.Δ. 50/2018 (ΦΕΚ Α’92/2018) «Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων»

N. 3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167/2010) «Ένοπλες Δυνάμεις: Υπηρεσιακή Εξέλιξη – Ιεραρχία, Στρατολογία. Στρατιωτικές Σχολές κλπ.»


ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΔΙΠ-ΟΜΕΑ

ΜΟΔΙΠ 2023-24

ΟΜΕΑ


Αξιολογήσεις

Εξωτερική Αξιολόγηση 2015
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2019 (ΕΣΔΠ)