Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


   Στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υψηλού επιπέδου στο θεματικό αντικείμενο “Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)”.

       Το Π.Μ.Σ. της Σ.Σ.Ε. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, αυτοδύναμο και ιδρύθηκε σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 50 του έτους 2020 (ΦΕΚ 110Α’/11-6-2020). Ο κύκλος σπουδών πλήρους φοίτησης είναι διετής και η επιτυχής παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις:

  1. Κρυπτογραφία και Κυβερνοασφάλεια, με ειδίκευση στην Κρυπτογραφία ή την Κυβερνοασφάλεια.
  2. Πληροφοριακό Πόλεμο, με ειδίκευση στα Συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου ή τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο.
  3. Γεωπληροφοριακά Συστήματα, με ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ή τις Εφαρμογές Γεωπληροφοριών.

       Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι αφενός η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών προτύπων προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων και αφετέρου η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της με βάση τις παρακάτω αρχές:

 • Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του Προγράμματος.
 • Τη συνεχή προσαρμογή του Προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας του τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 • Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφάλειας του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.
 • Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
 • Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών, ιδιωτών και Αξιωματικών, με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και της νέες τεχνολογίες.
 • Την αξιολόγηση του Προγράμματος, των διδασκόντων και των διδασκομένων.
 • Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της έρευνας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
 • Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας και την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.
 • Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση, μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

     Η λειτουργία, για πρώτη φορά, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τέτοιου περιεχομένου στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού, μεταξύ των άλλων, το Πρόγραμμα αυτό παράγει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας. 

      Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβάλλει τη χώρα και αποτελεί ένα σοβαρό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών. Επί πλέον, το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε πολύ σημαντικά αντικείμενα, αποκτώντας έναν ισχυρό τίτλο σπουδών. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε., ενώ παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης.

      Οι αιτήσεις, τα έντυπα και οι σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων

http://master.sse.gr/

καθώς και από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2108904256 και 2108904258.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί επισυνάπτεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Έκδοση Κανοισμού.pdf


      Πέραν των ανωτέρω, το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσφέρει δύο Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλους “Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master in Operational Research and Decision Making” και “Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering” (Προεδρικά Διατάγματα 58 και 59/2021, ΦΕΚ 145/τ. Γ’/17.8.2021).

      Το Δ.Π.Μ.Σ. “Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master in Operational Research and Decision Making” θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και
  2. ΑναλυτικήςΛήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

      Ενώ το Δ.Π.Μ.Σ. Ευφυή Συστήματα – Master Science in Intelligent Systems Engineering” θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), Master of Science (M.Sc.), σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσειςη οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:

  1. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned Systems)
  2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

      Η ίδρυση των εν λόγω δύο Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί την επανίδρυση των Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 96 και 97 του έτους 2014 (ΦΕΚ 163Α’/20-8-2014) αφορούσαν στα θεματικά αντικείμενα ή στην “Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση” και “Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)”.

      Σκοπός των Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριμένων προτύπων επιχειρησιακών προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση πολύπλοκων πραγματικών προβλημάτων. Ειδικότερα, α δύο αυτά Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύουν στη μετεκπαίδευση αξιωματικών και ιδιωτών και στην ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς, επίσης, στη δημιουργία επιστημόνων – ερευνητών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

      Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και μεθόδων των Ευφυών Συστημάτων και της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Λήψης Αποφάσεων, που εφαρμόζονται σε θέματα επιχειρησιακού, βιομηχανικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

      Τα εν λόγω πρωτοποριακά Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβάλλουν τη χώρα και αποτελούν ένα σοβαρό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών. Επί πλέον, τα Προγράμματα αυτά απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε πολύ σημαντικά αντικείμενα, αποκτώντας έναν ισχυρό τίτλο σπουδών. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε., ενώ παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης.

      Οι αιτήσεις, τα έντυπα και οι σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων

http://www.sse-tuc.edu.gr/

καθώς και από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα 2108904256 και 2108904258.