Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Σχολής

(ΦΕΚ Α’233/2003) <<Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)>>

(ΦΕΚ Α’92/2018) <<Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων>>

(ΦΕΚ Α’45/1999) <<Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις>>

(ΦΕΚ Α’137/2019) <<Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ (2016/679)