Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Απονομή Χάρτη Erasmus 2021-2027

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος ERASMUS+  2014 – 2020 και κατόπιν σχετική αίτησης και αξιολόγησης για ανανέωση του, απομενήθηκε στη Σχολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Χάρτης Erasmus 2021 – 2027.

Μέσω του προγράμματος ERASMUS+, η Σχολή συμμετέχει στα ακαδημαϊκά  κσι στρατιωτικά προγράμματα ανταλλαγής καθηγητών, Ευέλπιδων καθώς και στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τα προγράμματα ανταλλαγών Erasmus , ιδιαίτερα οι Ευέλπιδες αποκτούν πολύτιμη εμπειρία, η οποία έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξης της ηγετικής προσωπικότητας τους. 

Παράλληλα, τα προγράμματα δίνουν στη Σχολή τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας για την εφαρμογή τυχόν καλών πρακτικών των ξένων ιδρυμάτων και οργανισμών.

Απονομή Χάρτη Erasmus 2021-2027.pdf