Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διοικητές (1828 – 1869)