Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων»

Επιστολή Κοσμήτωρ 1η Συνεδρίαση 15μελους Εφοδιαστική Αλυσίδα