Πεσόντες Αξιωματικοί κατά την διάρκεια της περιόδου 1828 – 1912