Συνταγματάρχης ΚΑΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διοίκησε : 1911-1912