ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάταξη των επιλαχόντων Πρωτοετών Ευελπίδων του Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018,σύμφωνα με την ΕΔΥΕΘΑ  14/2017,  θα γίνει την 09η Οκτωβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής.(Χάρτης). Η διαδικασία της κατάταξης θα αρχίσει την 07:30 Ω. Οι επιτυχόντες/ούσες μπορούν να συνοδεύονται από 1 - 2 άτομα.

Την ημέρα της κατάταξης οι επιτυχόντες/ούσες πρέπει, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την Εγκύκλιο Διαταγή Υπ' αριθμ «16» του ΓΕΕΘΑ (σελ. ΣΤ-3 έως ΣΤ-4) της Προκήρυξης   Διαγωνισμού   Επιλογής   Σπουδαστών - τριών,  για τις Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) του Ακαδημαϊκού  Έτους 2016 - 17, όπως παρακάτω:

Έλληνες -ίδες που έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια

(1)      Φωτοαντίγραφο Απολυτήριο Λυκείου.

(2)      Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μέχρι την ορκωμοσία.  

(3)      Την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και Φωτοαντίγραφο αυτής.

(4)      Bιβλιάριο Υγείας παιδικής ηλικίας (όσοι έχουν).

(5)      Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ανήκαν, ότι παρέδωσαν το Βιβλιάριο Υγείας – Νοσηλείας ή για τους ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι κάτοχοι αντίστοιχου βιβλιαρίου.

(6)      Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), σε επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ.

(7)      Το Στρατολογικό Αριθμό (Αριθμό Στρατιωτικού Μητρώου), (μόνο για άρρενες).

(8)      Βεβαίωση ΑΜΚΑ, όσοι έχουν ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

(9)      Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου πρώτος δικαιούχος θα είναι ο/η επιτυχών/ούσα και θα φαίνεται ο αριθμός και ο ΙΒΑΝ. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν εκδίδει λογαριασμό, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση λογαριασμού και θα πρέπει να τα έχουν στην κατοχή τους, με την κατάταξη οι  επιτυχόντες  είναι τα εξής:

(α)      Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

(β)      Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, των ιδίων η και των γονέων τους).

(γ)      Αντίγραφο λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας (όσοι έχουν).

(δ)      Έντυπο Ε1 (από την φορολογική δήλωση των γονέων τους).

(ε)      Βεβαίωση φοίτησης (θα εκδοθεί από την Σχολή).

(10)      Αριθμός ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ [φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο επίσημο έγγραφο του ΙΚΑ για όσους έχουν (βεβαίωση απογραφής στο ΙΚΑ). Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση ΑΜΑ (Αριθμός ασφάλισης) και θα πρέπει να τα προσκομίσουν, οι  επιτυχόντες στο πλησιέστερο ΙΚΑ της περιοχής τους, ώστε να εκδώσουν ΑΜΑ, είναι τα εξής:

(α)      Αίτηση σε έντυπο που διατίθεται από το ΙΚΑ.

(β)      Φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ.

(γ)      Φωτοαντίγραφο του ΑΜΚΑ.

(δ)      Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας.

(11)      Να προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν, αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας, καθόσον και λοιπά δικαιολογητικά σπουδών (πτυχία υπολογιστών, αθλητικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.), εφόσον κατέχουν σε αντίγραφο.