Επίσκεψη Εξωτερικής Αξιολόγησης από επιτροπή καθηγητών του Εξωτερικού

Από 01 μέχρι 07 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από επιτροπή

καθηγητών του εξωτερικού, που όρισε η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) η οποία αποτελείτο από τους:

-   Prof High Griffiths, Thales/Royal Academy of Engineering Chair of RF Sensors, Department of Electronic & Electrical Engineering, University College London

, Μ. Βρετάνια, ως Συντονιστής.

-   Prof Nikolas Limnios, Universite de Technologie de Compiegne, Laboratoire de Mathematiques Appliquees, Centre de Recherches de Royallieu, Γαλλία.

-   Mr Sylvain Paile-Calvo, Senior Researcher, University of Liege, Department of Political Science, Βέλγιο.