Δημοσίευση Προκήρυξης Θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Δ.Ι.Π. στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Σ.Σ.Ε.