ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)»

2018, Νοέμβριος 9 - 2:11μμ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών τραπεζοκομίας και Πλυντών/τριών (CPV 55310000-6), στα εστιατόρια-μαγειρεία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), με τον ετήσιο προϋπολογισμό για τις εν λόγω υπηρεσίες, να ανέρχεται στο ποσό των  διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακόσιων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών με ΦΠΑ 24% (233.318,40€). Επιπρόσθετα, θα υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για ένα (1) εξάμηνο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο perilipsi_prokiryxis_trapezokomias.docx33.81 KB