ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠAIΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής. Όλοι οι επιλαχόντες, κατόπιν αιτήσεώς τους (με τη μορφή αίτησης ή υπεύθυνης δήλωσης), έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΑΙΘ. Στην αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου καθώς επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στο οποίο θα υποβληθεί η απάντηση από τη Σχολή. H αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση να υποβάλλεται θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tee@sse.gr. Επισημαίνεται ότι υφίσταται δυνατότητα έκδοσης θεωρημένης υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση gov.gr.