ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το Υ.Π.Π.Ε.Θ. οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής.Όλοι οι επιλαχόντες,  κατόπιν αιτήσεώς τους, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΠΕΘ και κατά κατηγορία. Στην αίτηση θα αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου όπως και η  κατηγορία [Γενική Σειρά (Ο-Σ)  ή Ειδική Κατηγορία (Ο-Σ)] στην οποία ανήκουν καθώς επίσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση καθαρογραμμένη (ευανάγνωστη). Η αίτηση στη συνέχεια θα υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής είτε ταχυδρομικώς προς τη Σχολή, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210-8970232, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tee@sse.gr,  προκειμένου να δοθεί απάντηση από τη Σχολή μέσω e-mail