ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΣΕ

2018, Σεπτέμβριος 13 - 8:07πμ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ οι Πίνακες με τους Επιλαχόντες της Σχολής. Όλοι οι επιλαχόντες,  κατόπιν αιτήσεώς τους, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την σειρά στους πίνακες επιλαχόντων του ΥΠΠΕΘ και κατά κατηγορία. Στην αίτηση θα αναγράφεται ο κωδικός υποψηφίου όπως και η  κατηγορία [Γενική Σειρά (Ο-Σ)  ή Ειδική Κατηγορία (Ο-Σ)] στην οποία ανήκουν καθώς επίσης και η ηλεκτρονική διεύθυνση καθαρογραμμένη (ευανάγνωστη). Η αίτηση στη συνέχεια θα υποβάλλεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής είτε ταχυδρομικώς προς τη Σχολή, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210-8970232 προκειμένου να δοθεί απάντηση από τη Σχολή.