Οδηγίες Υποβολής Ελλιπών Δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στην κατάσταση των Ελλιπών Δικαιολογητικών να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά έως την 31 Μαΐου 2019 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΣΣΕ tee@sse.gr