Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου μέσω δύο Διιδρυματικών Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), τα οποία ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 96 και 97 του έτους 2014 (ΦΕΚ 163Α’/20-8-2014.

Τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι διετή και οδηγούν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering) ή στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση, με βάση της παρακάτω αρχές:

α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του Προγράμματος.

β. Τη συνεχή προσαρμογή του Προγράμματος και των μεθόδων διδασκαλίας του της εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να της επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή της μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφάλειας του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.

δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.

ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών, ιδιωτών και Αξιωματικών, με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και της νέες τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του Προγράμματος, των διδασκόντων και των διδασκομένων.

ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με της ανάγκες της έρευνας και της απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

θ. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριότητα μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Σκοπός των δύο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι αφενός η παροχή δυνατότητας επίλυσης πολλών προτύπων προβλημάτων, καθώς και η πρακτική εξάσκηση σε σχετικό λογισμικό για την αντιμετώπιση άγνωστων προβλημάτων και αφετέρου η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.

Η λειτουργία, για πρώτη φορά, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων καθιστά το όλο εγχείρημα εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα, αφού, μεταξύ των άλλων, τα Προγράμματα αυτά παράγουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας. 

Επίσης, τα δύο πρωτοποριακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβάλλουν τη χώρα και αποτελούν ένα σοβαρό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών, ενώ δημιουργούν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας απασχόληση σε νέους επιστήμονες.

Τα δύο Προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε. ενώ παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις, τα έντυπα και οι σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων

http://www.sse-tuc.edu.gr

και από τη γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2108904217.