Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)

     Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Παι­δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα α­πό εισήγηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι και γνώμη του Συμβουλί­ου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευ­σης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.), μπορεί να οργανώνονται, να λειτουρ­γούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταρ­γούνται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε θέματα Στρατιωτικής, Ναυτικής και Αεροπο­ρικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και σε γνωστικά αντι­κείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες των Ενάπλων Δυνάμεων και της Εθνικής Άμυνας της χώρας.

    Π.Μ.Σ. της προηγούμενης παραγράφου οργανώνο­νται είτε αυτοδύναμα από τα Α.Σ.Ε.Ι., είτε από τα Πανε­πιστήμια σε συνεργασία με τα Α.Σ.Ε.Ι. είτε από τα Α.Σ.Ε.Ι. σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια. Για τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, την αρμοδιότητα χορήγη­σης των μεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα Πανεπιστήμια, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο σχετικό προεδρικό διά­ταγμα.

    Στα Π.Μ.Σ. των Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να φοιτούν από­φοιτοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι Ιδρυμάτων της Ανώ­τατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής.

    Προϋπόθεση για την αυτοδύναμη οργάνωση Π.Μ.Σ. από τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εσω­τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης αυτών.


    Η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) και η Σχολή Εθνικής Αμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) μπορούν να συνά­πτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Πα­νεπιστήμια για τη διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμ­μάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Μεταπτυχιακών στην παρακάτω διεύθυνση : 

http://www.sse-tuc.edu.gr/